Článek 1 Závazný předpis a podmínky užívání sportovní haly

1. Vlastníkem Sokolského Volnočasového Sportovního centra (dále jen SVSC) - adresa Obřanská 13 Brno, je Statutární město Brno. Pro její účelné využívání vydává Tělocvičná jednota Sokol Brno Obřany-Maloměřice, který je provozovatelem SVSC, tento závazný předpis.


2. Tento Návštěvní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců SVSC, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Návštěvního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SVSC) či zákazu vstupu (u ostatních osob).

3. Vstup do SVSC a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Návštěvním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně odpovědný trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

Článek 2 Specifikace sportovní haly

1. Prostor SVSC tvoří výdejna klíčů, šatny se sprchami, hrací plocha, tribuna, občerstvovací část, terasa, sklady, provozní technické, sociální prostory a parkoviště. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce SVSC. V SVSC je zabudován kamerový systém a zařízení dálkového přenosu.

Článek 3 Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní haly

1. Časové využívání prostor SVSC je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání se předkládají průběžně. Jak požadavky na dlouhodobé užívání, tak operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u managementu SVSC.

2. Smluvní dlouhodobí uživatelé SVSC se prokazují předem dohodnutým způsobem.

3. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení správci, nebo jím pověřené osoby.

4. Do SVSC je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat , s výjimkou vodících psů pro zrakově a tělesně postižené.

5. Do prostor celého SVSC je zákaz vstupu podnapilým osobám. V případě nerespektování tohoto zákazu podnapilou osobou bude správcem, nebo jím pověřenou osobou neprodleně přivolána Městská policie.

6. Do prostor SVSC je zákaz vstupu s jízdními koly a koloběžkami.

7. Uživatel je ve všech prostorách SVSC povinen udržovat pořádek a čistotu.

8. Uživatel SVSC odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů. Je povinen uhradit případné sankce a pokuty, uložené za jejich porušení uživatelem příslušnými orgány státní správy.

9. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SVSC přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny v SVSC v souvislosti s činností uživatele.

10. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení správci SVSC nebo jím pověřené osobě v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí správci nebo jím pověřené osobě, a ty se zapíší do knihy pro tyto účely určené.

11. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.

12. S technickým vybavením (osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SVSC.

13. Je přísně zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.

14. Tribuna slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích. Na tribuně nelze provádět sportovní aktivity.

15. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribuně, hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého úklidu.

16. Za pronajaté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) přiděleny.

17. Klíče od těchto prostor jsou uloženy v místnosti pro vydávání klíčů SVSC, případně u správce.

18. Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od SVSC jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob (zaměstnanci, hasiči, provozovatel pronajatých prostor apod.) evidovány u správce SVSC. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky.

19. Provozovatel SVSC si vyhrazuje právo při konání turnajů rozdělit viditelným a zřetelným způsobem tribunu na divácké a hráčské sektory.

20. Provozní doba je zveřejněna na internetových stránkách sportovní haly (dále jen webové stránky). Provozovatel SVSC si vyhrazuje právo tuto dobu v případě nutnosti kdykoliv změnit.

Článek 4 Dodržování předpisů, správa sportovní haly

1. Vlastníka SVSC zastupuje v pracovní dny a ve dny pracovního volna jmenovaný vedoucí haly (v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce), který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Návštěvního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání SVSC včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka nebo správce jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 5 Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly, bezpečnost

1. Doba konání a další podmínky přístupu /například výše vstupného/ budou vždy v předstihu vyvěšeny na vývěsce SVSC, či webových stránkách.

2. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SVSC pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání (dále jen sportovní akce).

3. Na sportovní plochu SVSC je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly, nebo jím pověřené osoby.

4. Na plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na sportovní plochu SVSC nebo ji ihned z užívání SVSC vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.

5. Vstup na sportovní plochu SVSC je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném sportovním úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SVSC /např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod./

6. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část SVSC je z užívání vyloučena.

7. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle platných právních předpisů.

8. V prostoru před SVSC jsou vyhrazena místa na parkovišti pro osobní automobily zaměstnanců a návštěvníků SVSC. Nutno respektovat parkovací místa pro tělesně postižené!

9. Lékárnička je umístěna v prostoru místnosti první pomoci a její použití je vždy nutno hlásit správci haly a zapsat do deníku k tomu určeném. Zásady první pomoci jsou v tabulkové podobě k dispozici v téže místnosti.

Článek 6 Zákazy a nařízení

1. Na hrací plochu a tribunu SVSC je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny jsou pouze v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SVSC. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce SVSC. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.

2. V celé hale platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako zákaz vnášet do SVSC hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Pro kuřáky je určené místo před budovou haly s popelníkem. Další prostor s popelníkem pro kuřáky je v prostorách na terase v prvním patře.

3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení SVSC, a to až do výše skutečně vzniklé škody.

4. V šatnách SVSC se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost.

5. Bez souhlasu správce SVSC jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou přísně zakázány.

6. Na hrací ploše platí zákaz posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.

Článek 7 Tréninky, cvičení

1. Vstup do prostor SVSC je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15-30 minut před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem pro sportovce.

2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod. Tyto osoby svým podpisem potvrdí správnost časových údajů přítomnosti v Provozní knize haly.

3. Osoba zodpovědná za družstvo si vyzvedne v místnosti výdejny klíčů klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost správci ve výdejně klíčů.

4. Tyto osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, mantinely atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem SVSC dohodnuto předem jinak.

5. Bez souhlasu správce SVSC nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.

6. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!

7. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa SVSC právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně týden předem a to na vývěsce haly, případně elektronickou poštou, nebo v kratší lhůtě přímo na jejich telefonní číslo. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit správě SVSC kontakt /telefon, e-mail/.

Článek 8 Soutěže, utkání, turnaje

1. Vstup do haly je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se správou SVSC dohodnout vstup i odlišně/. Vstup do haly a odchod je pro sportující i diváky umožněn pouze hlavním vchodem.

2. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SVSC. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu vč. zřetelného označení.

3. Před zahájením sportovní akce hlavní pořadatel sdělí v recepci SVSC své jméno a příjmení, a svým podpisem stvrdí pravdivost těchto údajů. Na vyžádání správce SVSC je povinen prokázat svoji totožnost důvěryhodným osobním dokladem.

4. Za správné používání světelné signalizace (časomíry) plně odpovídá pořadatel sportovní akce.

5. Pořadatel sportovní akce dohlíží na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!

6. Při sportovních akcích je zpravidla v prostorách SVSC a po domluvě i na venkovní terase provozováno občerstvení.

Článek 9 Vyúčtování a úhrada

1. Správa haly eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny. Cena za používání hrací plochy SVSC je stanovena v ceníku, který je k nahlédnutí u vedoucího SVSC.

2. Správa haly je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých vůči SVSC.

3. Uživatelům SVSC jsou platby za užívání prostor fakturovány dle objednávky nebo smluvní dohody formou řádně vystaveného daňového dokladu.

4. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny dle objednaných hodin předem před zahájením akce, pokud není se správou SVSC dohodnuto předem jinak. Více jak 30 denní prodlení s placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání SVSC. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

5. Před uzavřením závazné Smlouvy či objednávky může provozovatel SVSC na uživateli požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin.

Článek 10 Všeobecná ustanovení

1. Za provoz SVSC odpovídá správce SVSC. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.

2. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny uživatele SVSC.

3. Při užívání prostor SVSC platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

4. Ceny užívání SVSC jsou stanoveny ceníkem schváleným (výborem TJ Sokol Brno Obřany - Maloměřice)

Článek 11 Účinnost

Návštěvní řád byl schválen provozovatelem dne 11. 12. 2016 a je účinný od 1. 1. 2017.

 


                               

                                      

 

Partneři